The R&A - Working for Golf

Oficiální pravidla golfu

Pravidla golfu jsou obsáhlá a poskytují odpovědi na řadu otázek, které při hře, která se hraje na celém světě, na hřištích různých typů a hráči všech úrovní, nutně vyvstávají.

Listování pravidly
O Hráčské edici
Hráčská edice Pravidel golfu je určena pro Tebe coby hráče. Jedná se o zkrácenou verzi pravidel, která obsahuje pravidlové situace, které na hřišti nastávají nejčastěji. Přestože jde o upravené znění, poskytne Ti ty samé odpovědi, jako plná verze Pravidel golfu, takže se jedná o funkční pravidlovou příručku.

1


Hra, chování hráčů a Pravidla

Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí tyto základní principy hry: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s duchem hry. Jsi sám zodpovědný za to, že si udělíš odpovídající trest, jestliže porušíš nějaké Pravidlo, abys tak nemohl získat žádnou výhodu vůči svému soupeři v zápase nebo ostatním hráčům ve hře na rány.

Více

2


Hřiště

Účel Pravidla: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které bys měl o hřišti znát: Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a Existuje několik typů objektů a podmínek, které mohou zasahovat do Tvé hry. Je důležité vědět, v jaké části hřiště Tvůj míč leží a jaký je status překážejících objektů a podmínek, protože to často ovlivňuje Tvé možnosti, jak hrát míč či získat úlevu.

Více

3


Soutěž

Účel Pravidla: Pravidlo 3 popisuje tři základní atributy všech golfových soutěží: Hraje se buď hra na jamky, nebo hra na rány, Hráči hrají buď jako jednotlivci, nebo s partnerem coby strana, a Za výsledek se bere buď hrubé skóre (gross score – bez započítání hendikepových ran), nebo čisté skóre (net score – se započítáním hendikepových ran).

Více

4


Hráčova výstroj

Účel Pravidla: Pravidlo 4 popisuje výstroj, kterou můžeš používat během kola. S ohledem na to, že golf je náročná hra, při které by měl úspěch záviset na Tvém úsudku, dovednosti a schopnostech: Musíš používat vyhovující hole a míče, Nesmíš používat víc než 14 holí, přičemž poškozenou nebo ztracenou hůl nemůžeš běžně nahradit, a Je omezeno používání další výstroje, která by Ti uměle pomáhala ve hře.

Více

5


Hraní kola

Účel Pravidla: Pravidlo 5 popisuje, jak se má hrát kolo – třeba kde a kdy můžeš cvičit na hřišti před kolem nebo během svého kola, kdy kolo začíná a končí a co se stane, když je potřeba hru zastavit nebo obnovit. Očekává se, že: Odstartuješ každé kolo na čas, a Budeš hrát souvisle a ve svižném tempu na každé jamce, dokud nedokončíš kolo. Když je na Tobě řada ve hře, měl bys svou ránu odehrát nejdéle za 40 vteřin, avšak obvykle mnohem rychleji.

Více

6


Hraní jamky

Účel Pravidla: Pravidlo 6 popisuje, jak hrát jednotlivou jamku – třeba specifická Pravidla pro odehrání míče při zahájení jamky, požadavek hrát po celou jamku jeden a ten samý míč kromě případů, kdy je dovoleno jeho nahrazení, pořadí ve hře (které je důležitější ve hře na jamky než ve hře na rány) a dokončení jamky.

Více

7


Hledání míče: Nalezení a identifikace míče

Účel Pravidla: Pravidlo 7 Ti dovoluje podniknout rozumné kroky k tomu, abys po každé ráně mohl řádně hledat svůj míč ve hře. Musíš být nicméně opatrný, protože jestliže budeš jednat nad rámec řádného hledání a zlepšíš si tím podmínky ovlivňující Tvou příští ránu, obdržíš trest. Nejsi nijak potrestán, jestliže se Tvůj míč náhodou pohne během hledání nebo identifikace, ale musíš ho vrátit na původní místo.

Více

8


Hřiště se hraje, jak ho nalezneš

Účel Pravidla: Pravidlo 8 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj hřiště, jak ho nalezneš.“ Když se Tvůj míč zastaví, musíš běžně akceptovat podmínky ovlivňující ránu a nesmíš je předtím, než míč odehraješ, nijak zlepšit. Nicméně můžeš podniknout určité rozumné kroky, i když tím zlepšíš uvedené podmínky, a za určitých omezených okolností také můžeš tyto podmínky beztrestně uvést do původního stavu poté, co byly zlepšeny nebo zhoršeny.

Více

9


Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne

Účel Pravidla: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“ Jestliže se Tvůj míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodních sil, jako jsou vítr nebo voda, musíš běžně hrát míč z nového místa. Jestliže Tvůj míč v klidu předtím, než s ním zahraješ ránu, zvedne nebo s ním pohne jakákoli osoba nebo vnější vliv, musí se Tvůj míč vrátit na původní místo. V blízkosti míče v klidu bys měl být opatrný, protože když způsobíš, že se pohne Tvůj míč nebo míč Tvého soupeře, běžně obdržíš trest (vyjma na jamkovišti).

Více

10


Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič

Účel Pravidla: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se Ti může dostat od jiných osob (včetně Tvého nosiče). Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.

Více

11


Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu

Účel Pravidla: Pravidlo 11 řeší, co se má stát, když Tvůj míč v pohybu zasáhne osobu, zvíře, výstroj nebo cokoli jiného na hřišti. Když se tak stane náhodou, není to trestné a běžně musíš přijmout výsledek, ať už je pro tebe výhodný nebo ne, a hrát míč z místa, kde se zastavil. Pravidlo 11 Ti také zakazuje podniknout cokoli, čím bys ovlivnil, kde by se jakýkoli míč v pohybu mohl zastavit.

Více

12


Bankry

Účel Pravidla: Pravidlo 12 je specifické Pravidlo pro bankry, což jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření Tvé schopnosti hrát míč z písku. Aby se zajistilo, že budeš čelit této výzvě, existuje několik omezení ohledně dotknutí se písku před zahráním rány a toho, kde můžeš využít úlevu, když máš míč v bankru.

Více

13


Jamkoviště

Účel Pravidla: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti je umístěna praporková tyč, proto zde platí určitá jiná Pravidla než v ostatních oblastech hřiště.

Více

14


Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa

Účel Pravidla: Pravidlo 14 popisuje, kdy a jak můžeš označit polohu svého míče v klidu, zvednout ho a očistit a jak ho poté máš vrátit zpět do hry tak, aby byl hrán ze správného místa. Když byl Tvůj míč zvednutý nebo se pohnul a má se vrátit, musí být ten samý míč položen na původní místo. Jestliže využíváš úlevu (ať už beztrestnou nebo s trestem), musíš spustit v určité oblasti úlevy původní nebo nahrazený míč. Pochybení v rámci těchto postupů můžeš beztrestně napravit předtím, než svůj míč odehraješ, avšak obdržíš trest, jestliže zahraješ svůj míč z nesprávného místa.

Více

15


Úleva od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad (včetně míče nebo markovátka napomáhajícího nebo překážejícího ve hře)

Účel Pravidla: Pravidlo 15 popisuje, kdy a jak můžeš využít beztrestnou úlevu od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad. Tyto pohyblivé přírodní a umělé předměty nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a běžně je můžeš odstranit, když Ti překážejí ve hře. Avšak musíš být opatrný, když hýbeš volnými přírodními předměty blízko svého míče mimo jamkoviště, protože pokud bys tím způsobil, že se Tvůj míč pohne, budeš potrestán.

Více

16


Úleva od abnormálního stavu hřiště (včetně nepohyblivých závad); Nebezpečná zvířecí situace; Zabořený míč

Účel Pravidla: Pravidlo 16 popisuje, kdy a jak můžeš využít beztrestnou úlevu tak, že budeš hrát míč z jiného místa, třeba při překážení abnormálního stavu hřiště nebo nebezpečné zvířecí situace. Podobné situace nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a zpravidla máš nárok na beztrestnou úlevu, vyjma v trestné oblasti. Zpravidla využiješ úlevu tak, že spustíš míč v oblasti úlevy založené na nejbližším místu úplné úlevy. Toto Pravidlo také řeší beztrestnou úlevu, když je Tvůj míč v poli zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu.

Více

17


Trestné oblasti

Účel Pravidla: Pravidlo 17 je speciální Pravidlo pro trestné oblasti, což jsou vodní plochy a toky nebo jiné oblasti určené Soutěžním výborem, kde se často ztrácejí míče nebo je odtud nelze hrát. S jednou trestnou ranou můžeš využít několik možností úlevy a hrát míč z místa mimo trestnou oblast.

Více

18


Ztráta rány a vzdálenosti; Ztracený míč nebo míč mimo hřiště; Provizorní míč

Účel Pravidla: Pravidlo 18 popisuje úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti. Když je Tvůj míč ztracen mimo trestnou oblast nebo skončí mimo hřiště, naruší se tím vyžadovaná posloupnost ran z odpaliště do jamky; musíš obnovit tuto posloupnost tím, že znovu hraješ z místa, odkud jsi hrál svou předchozí ránu. Toto Pravidlo také popisuje, jak a kdy můžeš hrát provizorní míč, abys ušetřil čas, když Tvůj původní míč ve hře může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Více

19


Nehratelný míč

Účel Pravidla: Pravidlo 19 popisuje několik možností úlevy, které máš v případě nehratelného míče. Máš možnost volby, jak se – zpravidla s jednou trestnou ranou – dostat z obtížné situace kdekoli na hřišti (vyjma v trestné oblasti).

Více

20


Řešení pravidlových situací během kola; Rozhodnutí rozhodčího a Soutěžního výboru

Účel Pravidla: Pravidlo 20 řeší, co bys měl udělat, když máš pochybnost ohledně Pravidel během kola, včetně konkrétních postupů (které se liší pro hru na jamky a pro hru na rány), které Ti umožní ochránit Tvé právo na pozdější rozhodnutí. Toto Pravidlo také popisuje úlohu rozhodčích, kteří jsou oprávněni rozhodovat otázky skutkové podstaty a uplatňovat Pravidla. Rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru jsou pro všechny hráče závazná.

Více

21


Další formy individuální hry na rány a hry na jamky

Účel Pravidla: Pravidlo 21 popisuje čtyři další formy individuální hry, včetně tří forem hry na rány, kde se skóre počítá jinak, než v běžné hře na rány: Stableford (skóre se počítá podle bodů dosažených na každé jamce); Maximální skóre (skóre na každé jamce je omezeno maximální možnou hodnotou); a Par/Bogey (skóre se počítá jamku po jamce jako ve hře na jamky).

Více

22


Čtyřhra (Foursome)

Účel Pravidla: Pravidlo 22 popisuje čtyřhru (hranou buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kde Ty a Tvůj partner soutěžíte spolu jako strana, přičemž se střídáte v ranách při hraní jednoho míče. Pravidla pro tuto formu hry jsou v zásadě stejná, jako pro hru jednotlivců, vyjma požadavku na to, aby se hráči střídali v odpalech při zahájení jamky a také v ranách během hraní každé jamky.

Více

23


Hra čtyřmi míči

Účel Pravidla: Pravidlo 23 popisuje hru čtyřmi míči (hranou buď v rámci hry na jamky nebo hry na rány), kde Ty a Tvůj partner soutěžíte spolu jako strana, přičemž každý z vás hraje svůj vlastní míč. Skóre vaší strany na každé jamce je určeno nižším z vašich dvou výsledků na dané jamce.

Více

24


Týmové soutěže

Účel Pravidla: Pravidlo 24 popisuje týmové soutěže (hrané buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy více hráčů nebo stran soutěží jako tým, přičemž se výsledky jejich kol nebo zápasů kombinují do jednoho celkového týmového výsledku.

Více